Praktische informatie

 

Om jullie een idee te geven kunnen volgende filmpjes van onze vorige edities jullie misschien wat helpen:

https://www.youtube.com/watch?v=a2NJ2_E4t-8

https://www.youtube.com/watch?v=VA8XNBBQuUM

https://www.youtube.com/watch?v=hKsa-csV8e8

 

Wil je meedoen?

Schrijf je dan vliegensvlug in via het inschrijvingsformulier hierboven. Let op: maximum aantal groepen = 25.

Vervolgens kunnen jullie beginnen met het bouwen van het karretje. Zorg er wel voor dat je het reglement doorgenomen hebt en alle voorschriften in acht neemt.

 

De wedstrijd op 12 augustus 2018 zal starten om 13u00.
Inkom volwassenen: € 2,00
Inkom kinderen: Gratis

 

Ook zullen we dit jaar weer zorgen voor een heuse barbecue als afsluiter van de leuke dag. 

Wie zich hiervoor wilt inschrijven en geen BBQ kaart in de brievenbus heeft gehad kan altijd sturen naar Liesl Severens op het nummer: 0478119185.

 

 

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT EN INSCHRIJFFORMULIER

“Fiets ‘m Erin”

 

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT EN INSCHRIJFFORMULIER

“Fiets ‘m Erin”

Wedstrijdreglement voor deelnemers aan het fietsspektakel,

georganiseerd door Speelpleinwerking De Berenzwerm.

Het spel

1. De deelnemers zullen proberen, gezeten op een voertuig/constructie, eventueel afgeleid van een fiets, een wedstrijdtraject zo snel en/of zo ludiek mogelijk af te leggen.

2. Winnaar is/zijn de deelnemer(s) die volgens de officiële meting het traject het snelst hebben afgelegd en/of diegene met het meest ludieke voertuig volgens de jury. Meting gebeurt vanaf de helling tot de bel. Als de bel klinkt stopt de meting.

3. Voertuigen die tijdens het afleggen van het traject omslaan, en hierdoor in het water geraken of waarbij personen de wedstrijdbaan raken worden van officiële classificatie uitgesloten.( behoudens de ludieke voertuigen)

4. De officiële meting zal gebeuren door afgevaardigden van de organisatie.

5. Behalve voor de winnaar die het traject het snelst heeft afgelegd, zijn er ook nog een andere prijzen te winnen. Er wordt een prijs uitgereikt aan het team met het meest originele voertuig (de originaliteitprijs) en aan het team met de meeste pech (de pechprijs).

Voertuig

6. De voertuigen moeten aan de volgende specificaties voldoen:

Maximaal aantal wielen : 6

Voertuig moet voorzien zijn van een takeloog om deze via een kraan van het parcours of uit waterbak te halen.

De minimale hoogte vanaf de grond tot de constructie van het voertuig moet 15 cm bedragen.

Zorg ervoor dat het voertuig veilig is, voorzie zachte materialen op scherpe voorwerpen!

7.  Het is niet toegestaan dat deelnemers tijdens het afleggen van het wedstrijdtraject met de voeten de baan aanraken, of dat het voertuig tijdens het wedstrijdtraject in contact komt met het water.

8. Zelfgebouwde voertuigen waarin men geheel of voor een groot gedeelte ‘opgesloten’ zit dienen voorzien te zijn van meerdere ruime ontsnappingsmogelijkheden!

9. Het voertuig mag geen enkele vorm van aandrijving hebben, je dient bij de bel te geraken met het momentum dat je hebt door van de schans af te gaan.

10. Het is deelnemers verboden gebruik te maken van middelen onder druk. Daaronder verstaan wij o.a. oliedruk, veren onder spanning of persdruk flessen.

11. Er mag geen gebruik worden gemaakt van alarmsignalen, verfbommen, vuurpijlen of andere milieubelastende en/of mogelijk anderszins schadeveroorzakende stoffen.

12. Er mogen zich geen scherpe of puntige voorwerpen aan het voertuig bevinden.

13. Het voertuig moet voorzien zijn van remmen. Er moet geremd worden om de bel te luiden, zodat het voertuig op de baan blijft staan! Bij contact tussen het voertuig en water is de meting niet geldig! Als de bel weerklinkt stopt de meting.

De wedstrijdbaan

14. Het wedstrijdtraject bevindt zich ongeveer 0,3 meter boven het water en heeft een totale lengte gericht op ongeveer 30 meter (inclusief startplatform en finish).

Het wedstrijdtraject zal een bocht bevatten na ongeveer 2/3de van de baan die naar links draait. 

Het startplatform bevindt zich op een container, de finish bevindt zich op het water. De schans wordt gericht op een hellingsgraad van 25%. Dit over een afstand van 7 meter.

Het startplatform gaat van ongeveer 4 meter breed over naar ±1,2 meter. De rest van het parcours zal een breedte hebben van 1,2 meter en zal een bocht bevatten die iets breder is om het nemen hiervan te vergemakkelijken.  

Algemene regels

15. Het voertuig van de deelnemers wordt voorafgaande aan de wedstrijd technisch gekeurd, waarbij streng gelet wordt op naleving van de reglementen. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding betreffende eventuele aanpassing van het voertuig dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Het staat de wedstrijdleiding te allen tijde vrij om de deelnemers om haar motiverende redenen uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

16. De deelnemers mogen op de wedstrijddag niet jonger zijn dan 16 jaar. Minderjarige deelnemers (jonger dan 18 jaar) dienen één van de ouders/voogd op het inschrijfformulier voor akkoord te laten ondertekenen. Aan deze handtekeningen moet ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID-card, paspoort of rijbewijs) van de desbetreffende ouder/voogd worden toegevoegd.

17. Deelnemers die niet of niet goed kunnen zwemmen zijn verplicht een zwemvest (50 N drijfhulpmiddel) te dragen. Dit dient op het inschrijfformulier bij de naam vermeld te worden. Men dient hier zelf voor te zorgen.

18. Deelnemers die onder invloed verkeren van alcohol, drugs of andere geestverruimende stoffen worden uitgesloten van deelname.

19. De deelnemers dienen zich op de wedstrijddag te melden bij de deelnemersregistratie op het tijdstip dat vooraf schriftelijk aan hen is medegedeeld. Te laat komen kan leiden tot diskwalificatie.

20. De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor eventueel afdekzeil voor het voertuig.

21. De deelnemers zijn verplicht schoenen te dragen tijdens hun deelname. En het is verboden sieraden te dragen.

22. Iedere deelnemer is verplicht een  fietshelm te dragen. Deze helm dienen de deelnemers zelf te verzorgen.

Let op: Een integraalhelm is te allen tijde verboden.

23. Elk voertuig dient voorzien te zijn van een drijver, zodat we het voertuig terugvinden.

Juridische zaken

24. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht inschrijvende deelnemers uit te sluiten van deelname. De interpretatie van het wedstrijdreglement is uitsluitend voorbehouden aan de wedstrijdleiding. Onder wedstrijdleiding wordt verstaan de organiserende aangewezen leden van speelpleinwerking De Berenzwerm alsmede hun assistenten en daartoe aangewezen personen.

25. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om het evenement naar een later tijdstip te verplaatsen of het evenement te annuleren.

26. De organisatie en/of door haar ingeschakelde (rechts)personen zijn tegenover deelnemers, hun erven of rechtverkrijgenden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die door deelnemers in verband met deelname aan het evenement “Fiets ‘m Erin”, direct of indirect of op welke wijze dan ook worden geleden, inclusief de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgschade. Dit geldt ook voor mogelijke schade als gevolg van verplaatsing en/of annulering van het evenement.

Deelname is geheel voor eigen risico.

27. Deelnemers zijn aansprakelijk voor de door hen dan wel als gevolg van hun deelname veroorzaakte schade (zoals maar niet beperkt tot door hun voertuig of gebruikte materialen veroorzaakte schade). Deelnemers vrijwaren de organisatie tegen alle aanspraken van derden ter zake. Wij adviseren u dan ook te controleren of u verzekerd bent en zo niet deze verzekering alsnog af te sluiten.

28. Het is de organisatie te allen tijde toegestaan dit wedstrijdreglement te wijzigen.

29. Door indienen van het inschrijfformulier verklaren deelnemers het wedstrijdreglement te hebben ontvangen en van de inhoud kennis genomen te hebben en daarmee onvoorwaardelijk akkoord te gaan.

Deelname

Door uzelf aan te melden via het inschrijvingsformulier op de website, na een antwoord van ons bent u pas definitief aangemeld als deelnemer.

Gelieve u in te schrijven voor  12 augustus 2018 (voor opstellen van programma)

U dient op de wedstrijddag voor 11.00 uur aanwezig te zijn voor een technische keuring van het wedstrijd voertuig.

Mocht uw voertuig, om technische of veiligheidsredenen, niet door de eerste keuring komen hebt u nog tot 12.00 uur de tijd om de benodigde aanpassingen te verrichten. Hierna volgt een herkeuring. Mocht ook de tweede keer uw voertuig niet aan de gestelde eisen voldoen volgt uitsluiting van deelname.

Meer info:

Niels van Bocxlaer: 0492/87.68.75

Philippe Simons: 0470/59.58.00